Pomůcky pro kreslení

22.05.2017 08:17

Pro vytvoření entit výkresu použijte společně pomůcky pro kreslení Úchop entity - ESnap a Trasování - ETrack. Nastavení pomůcek je v dialogovém okně Možnosti rýsování > ... Uchopení entit nebo přímo příkazem DraftingOptions (DOP). Pomocí dialogového okna Možnosti rýsování nakonfigurujete prostředí výkresu.

Úchopy entit

Použijte úchopy entit pro detekování a zachycení bodů na entitách výkresu, např. koncové body, průsečíky a středy. V dialogovém okně Možnosti rýsování vyberte úchopy entit a zapněte nebo vypněte používání uchopení entit. Vyberte úchopy entit geometrie a referenční úchopy entit tak, abyste je nemuseli vyvolávat při kreslení. Uchopení také zapínáte a vypínáte klepnutím na ikonu ESnap ve stavovém řádku nebo stiskem klávesy F3.

TIP: V průběhu zpracování příkazu vyvolá nabídku stisknutá klávesa Shift + pravé tlačítko myši nebo vyberete úchop entity pomocí kontextové nabídky.

Trasování

Trasování slouží k nastavení odvozovacích bodů. Při zapnutém trasování můžete nastavit pomocí přejetí ukazatele myši dočasné body, na něž se můžete později odkazovat s uchopením entit. Trasování entit zapínáte a vypínáte klepnutím na ikonu ETrack ve stavovém řádku nebo stiskem klávesy F11. Když se dostanou do pole gravitačního boxu body nebo uzly entity, stanou se kandidáty na úchop entity. Po provedení zachycení k entitě se zobrazí ikona úchopu.

Režimy úchopů entit

V průběhu zpracování příkazu se transparentně vyvolá nabídka pro úchop entity z kontextové menu nebo na výzvu v příkazovém řádku určete bod» odpovíme zkratkou pro režim úchopu, např. teč a můžeme kreslit tečnu k blouku.

Koncový bod (kon) - zachytí se ke koncovému bodu čáry, oblouku nebo jiné entity.

Středový bod (stř) - zachytí ke středovému bodu čáry nebo oblouku.

Průsečík (prů) - zachytí se k průsečíku čar, oblouků a kružnic.

Prodloužení (pro) - zachytí se k prodloužení entity nebo k průsečíku prodloužení dvou entit. Zobrazí se dočasná vynášecí čára nebo oblouk po přejetí ukazatele myši přes koncový bod. Pro dvě entity, nejprve přesuňte ukazatel nad koncový bod 1. entity. Poté přesuňte ukazatel nad koncový bod 2. entity. Entity jsou označeny k prodloužení a průsečík je X.

Střed (stře) - zachytí se ke středu kružnice, elipsy, kruhu nebo oblouku.

Kvadrant (kva) - zachytí se k nejbližšímu kvadrantu kružnice nebo oblouku. Kvadranty jsou na obvodu 0°, 90°, 180°, 270°.

Tečna (teč) - vyberte bod pro tečnou čáru s aktivací režimu Tečný. Výsledek je tečná čára z bodu k vybrané entitě.

Kolmá (kol) - vyberete bod pro kolmici s aktivací režimu Kolmý. Výsledek je kolmá čára z bodu k vybrané entitě.

Rovnoběžná (rov) - lineární entita bude rovnoběžná s jinou lineární entitou. Když budete vyzváni k zadání druhého bodu při kreslení přímky, přesuňte ukazatel nad stávající přímku a počkejte, než se objeví značka Rovnoběžný. Přesuňte ukazatel poblíž rovnoběžné polohy. Objeví se rovnoběžná tečkovaná čára a na ní vyberete druhý bod.

Uzel (uze) - zachytí se k uzlu, bodu, bodu kóty nebo k počátku entity textu.

Vložit (vlo) - zachytí se k bodu vložení bloku, atributu nebo entity textu.

Nejbližší (nej) - zachytí se k bodu nejblíže umístěné entity.