Nastavení výkresu DWG

11.05.2017 12:35

Pro nastavení prostředí výkresu můžete použít hranice výkresu, nastavení jednotek, mřížky a úchopu. Zobrazení mřížky a úchopu je vždy rovnoběžné s osami x, y stávajícího souřadného systému.

Hranice výkresu

Pomocí hranic výkresu můžete určit meze výkresu. Hranice výkresu se zadávají vzhledem k velikosti geometrie obrysu modelu. Kontrola hranice je standardně vypnuta. Postup nastavení mezí výkresu je v dialogovém okně Možnosti > … Hranice výkresu nebo zadejte do příkazového řádku DrawingBounds (LIMITS). Hranice výkresu se mohou také nastavit podle formátu papíru nebo podle potřeby typu geometrie a měřítka oboru - pro strojírenství, stavebnictví atd.

Systém jednotek

Pomocí systému jednotek si nastavíte si formát lineárních (mm) a úhlových jednotek (°). Např. pro strojírenství určíte zobrazení délky 0.00 v počtu 2 desetinných míst a tím nastavíte úroveň zobrazené přesnosti. Úhlové jednotky budou vyjádřeny jako stupně/minuty/sekundy s přesností úhel 0°00’. Postup nastavení systému jednotek je v dialogovém okně Možnosti > … Systém jednotek nebo zadejte do příkazového řádku
UnitSystem (UN).

Mřížka

Mřížka je pole rovnoměrně rozmístěných teček, které pouze zobrazí, ale nevytisknou. Postup skrytí nebo zobrazení mřížky je pomocí ikony Mřížka ve stavovém řádku nebo stiskněte klávesu F7. Nastavení mřížky výkresu je v dialogovém okně Možnosti >… Nastavení mřížky nebo zadejte do příkaz Grid.  Zobrazení mřížky lze příkazem Gdrid omezit pouze na nastavené meze (hranice) výkresu.

Úchop

Zobrazení mřížky a krok úchopu můžete nastavit nezávisle na sobě. Úchop vytváří rozteče neviditelných bodů, díky kterým se ukazatel posouvá ve stejných přírůstcích. Krok úchopu omezí body, které pomocí ukazatele vyberete, na vámi definovanou rozteč. Nastavení rozteče úchopu výkresu je v dialogovém okně Možnosti >… Nastavení úchopu nebo zadejte příkazem Snap. Zapnutí nebo vypnutí je pomocí ikony Úchop ve stavovém řádku nebo stiskněte klávesu F9.

Orto režim

Ortografický režim omezuje pohyby ukazatele tak, že se ukazatel pohybuje rovnoběžně s osami x, y stávajícího souřadného systému. Můžete zadat pouze body umístěné rovnoběžně s těmito osami. Postup zapnutí nebo vypnutí je pomocí ikony Orto ve stavovém řádku nebo klávesou F8. Nastavení Orto režimu je příkazem Ortho.

TIP: V průběhu zpracování příkazu stisknutá klávesa Shift dočasně vyvolá Orto režim.

Polární vodítka

Pomocí polárních vodítek můžete kreslit v přesných úhlech a pevných intervalech, např. po 45°. Pokud výběrový rámeček protne geometrický bod a ukazatel se posune poblíž jednomu z těchto úhlů polárních vodítek, zobrazí se čára trasy. Nastavení polárních vodítek je v dialogovém okně Možnosti >… Polární vodítka. Postup zapnutí nebo vypnutí je pomocí ikony Polar ve stavovém řádku nebo klávesou F10.